Galimybės nulinis lygis, III. APRŪPINIMAS ELEKTRA

galimybės nulinis lygis

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės toliau - Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu Žin.

Skaitmeninė statyba » 3D GIS, BIM ir VR ingredientai išmaniųjų miestų infrastruktūros pyrage

Taisyklių reikalavimai yra privalomi elektros energijos gamintojams, visuomeniniams elektros energijos tiekėjams, perdavimo ir skirstomojo tinklo operatoriams, elektros energijos vartotojams, t. Taisyklės nustato elektros inžinerinių tinklų, visų tipų laidininkų, elektros aparatų parinkimo, elektros apskaitos ir elektrinių dydžių matavimo, elektros įrenginių įžeminimo ir apsaugos nuo viršįtampių ir įrenginių, pripažįstamų tinkamais naudoti, bandymų bendruosius reikalavimus.

Taisyklėse neminimų specialiosios paskirties elektros įrenginių įrengimas turi būti reglamentuojamas kitais šiems įrenginiams skirtais norminiais teisės aktais. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir santrumpos: Aktyvioji dalis - laidi elektros įrenginio dalis, kuria normaliomis darbo sąlygomis teka srovė arba kuri turi tik įtampą; nulinis laidininkas.

Galimybės nulinis lygis koeficientas - vidutinės faktinės apkrovos per apibrėžtą laiko intervalą ir maksimaliosios vardinės apkrovos santykis. Apsauginis įžeminimas - pasyviųjų elektros įrenginio dalių įžeminimas žmonėms apsaugoti nuo pavojingo elektros srovės poveikio.

Apsauginis laidininkas PE - laidininkas laidas, šynajungiantis iki V įtampos įrenginių pasyviąsias dalis su trifazio generatoriaus arba transformatoriaus tiesiogiai įžeminta neutrale, o nuolatinės srovės tinkle - su šaltinio tiesiogiai įžemintu poliumi. Apsauginis nulinis laidininkas PEN - laidininkas laidas, šynavienu metu atliekantis ir apsauginio laidininko PEir nulinio laidininko N funkcijas.

Nulinės energijos vienbučių namų galimybės Lietuvoje

Apsaugos įtaisas - įtaisas, automatiškai išjungiantis saugomą elektros grandinę, atsiradus trumpajam jungimui ar kitam nenormaliam režimui. Atitvara - perdanga, išorinė galimybės nulinis lygis vidaus siena, pertvara, skirianti statinio dalis arba besiribojanti su išorine aplinka. Atvadas - elektros inžinerinio tinklo dalis nuo laidų arba kabelio gnybtų oro linijos atramoje ar kabelio gnybtų kabelių spintoje iki įvadinės apskaitos spintos skydo arba įvadinės apskaitos skirstomosios spintos skydo.

dvejetainiai variantai verum atidaryti vaizdo įrašą mažmeninė prekyba

Atviroji instaliacija - instaliacija ant pastatų ir kitų statinių sienų, lubų, kitų statybinių konstrukcijų, atramų ir pan. Atviroji instaliacija naudojama stacionarioji ir nestacionarioji. Chemiškai arba organiškai aktyvios aplinkos patalpa - patalpa, kurioje nuolat arba dažnai būna chemiškai aktyvių garų, dujų, skysčių arba susidaro nuosėdų ar pelėsių, ardančių elektros įrenginių izoliaciją ir srovines dalis. Darbinis įžeminimas - tam tikro elektros grandinės taško įžeminimas numatytam darbo režimui palaikyti.

Kriptovaliutų galimybės nulinis lygis zona - erdvė patalpoje ar lauke, kurioje normalaus technologinio proceso metu arba jam sutrikus nuolat arba periodiškai atsiranda degiųjų medžiagų.

Drėgna patalpa - patalpa, kurioje santykinis oro drėgnumas yra proc. Dulkėta patalpa - patalpa, kurioje gamybos proceso metu išsiskiria technologinių dulkių, nusėdančių ant laidų ir galinčių prasiskverbti į įrenginių ar mechanizmų vidų. Skiriamos patalpos, kuriose yra elektrai laidžių dulkių, ir patalpos, kuriose yra elektrai nelaidžių dulkių. Dvifazis trumpasis jungimas su žeme - trumpasis jungimas tarp dviejų fazinių laidų ir žemės tiesiogiai įžemintos neutralės tinkle.

kitox SmartTools

Dvigubasis įžemėjimas - trumpasis jungimas tarp dviejų fazinių laidų ir žemės dviejose skirtingose vietose izoliuotosios neutralės galimybės nulinis lygis įžemintos per kompensavimo ritę tinkle. Dviguboji izoliacija - pagrindinės ir papildomosios izoliacijos visuma. Elektrodinaminis mechaninis atsparumas trumpojo jungimo srovėms - įrenginio geba išlikti nesugadintam elektriškai, mechaniškai arba kitaip ir nesideformuoti tiek, kad dėl jėgų, sukeliamų smūginių trumpojo jungimo srovių poveikio, sutriktų jo normalus veikimas.

Elektros apskaitos prietaisas toliau - skaitiklis - elektros energijos kiekio apskaitos prietaisas ir juos valdantis laikrodis.

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės

Elektros energijos šaltinis - elektrinė, transformatorių pastotė, skirstomasis punktas, transformatorinė ar atskiras elektros generatorius, iš kurių elektros energija persiunčiama vartotojų elektros imtuvams. Elektros imtuvas - aparatas, mechanizmas arba prietaisas, kuriame elektra keičiama į kitos rūšies energiją. Elektros instaliacija toliau - instaliacija - elektros inžinerinis tinklas arba elektros inžinerinė sistema, kurią sudaro laidų, kabelių ir jų tvirtinimo elementų, laikančiųjų apsauginių konstrukcijų ir detalių visuma.

Elektros inžinerinis tinklas elektros tinklas - tarpusavyje sujungtų oro ir kabelių elektros linijų, transformatorių pastočių, skirstyklų, skirstomųjų punktų ir transformatorinių, skirtų elektrai perduoti ir skirstyti, visuma. Elektros įrenginys - techninė konstrukcija mechanizmas, mašina, aparatas, elektros inžinerinis tinklas, statinio elektros inžinerinė sistema, jų pagalbiniai įtaisai ir pan. Elektros įrenginio patikimo veikimo būklė - elektros įrenginio būklė, kai jis gali atlikti visas jam paskirtas funkcijas, išlaikydamas norminiuose arba konstravimo projektavimo dokumentuose nurodytus naudojimo parametrus.

galimybės nulinis lygis kuris brokeris

Elektros įrenginys nesusilpninta izoliacija - elektros įrenginys, kurio srovinių dalių izoliacija skirta pagrindinei apsaugai nuo elektros smūgio ir kurį gali veikti atmosferiniai viršįtampiai. Elektros įrenginys susilpninta izoliacija - elektros įrenginys, kurio srovinių dalių izoliacija atitinkanti konkrečiam įrenginiui keliamus reikalavimus apsaugo nuo elektros smūgio ir kurio apsaugai nuo atmosferinių viršįtampių turi būti naudojamos specialios priemonės.

galimybės nulinis lygis prekybos realiu uždarbiu

Elektros įrenginių įrengtoji galia - prie elektros tinklo prijungtų vartotojo galios transformatorių ir elektros imtuvų variklių, elektrodinių katilų ir pan. Kai vartotojo elektros įrenginiai prijungti prie galimybės nulinis lygis negu V įtampos elektros tinklo, tai elektros įrenginių įrengtoji galia yra visų vartotojo elektros tinkle prijungtų elektros imtuvų galia.

Elektros įrenginių įtampos klasė - elektros įrenginių vardinė įtampa, kuriai esant elektros įrenginys skirtas eksploatuoti. Elektros skydinė - patalpa su elektros įrenginių skydų, spintų su komutavimo ir apsaugos aparatais ir elektros matavimo prietaisais visuma, skirta elektrai paskirstyti. Elektros tinklo operatorius toliau - operatorius - juridinis asmuo, valdantis perdavimo arba skirstomuosius tinklus jo licencijoje nurodytoje teritorijoje ir atliekantis gamybos ir vartojimo galimybės nulinis lygis.

Įnulinimas - iki V įtampos tinkluose - pasyviųjų įrenginio dalių tikslinis sujungimas su tiesiogiai įžeminta trifazio maitinimo šaltinio transformatoriaus, generatoriaus neutrale, vienfazio maitinimo šaltinio apvijos tiesiogiai įžemintu tašku arba įžemintu nuolatinės srovės šaltinio poliumi.

Išlyginamasis tinklas - tinklas iš laidininkų, prijungtų prie kitų įžemintuvo elementų, skirtas potencialui išlyginti. Išorinė temperatūra - laidininką ar įrenginį supančios aplinkos temperatūra, kai per jį neteka darbo srovė.

Izoliuotosios neutralės tinklas - elektros tinklas, kurio neutralė neįžeminta. Jungiamieji laidininkai - laidininkai, jungiantys galimybės nulinis lygis. Jungtis - dvi elektros sistemos savarankiškas dalis jungianti grandis. Įvadinė apskaitos spinta - spinta skydelisskirta įrengti elektros apskaitos prietaisus ir elektros apskaitos schemos elementus.

Įvadinė apskaitos skirstomoji spinta - spinta skydasskirta įrengti elektros apskaitos prietaisus ir elektros apskaitos schemos elementus, vartotojo elektros įrenginius prijungti prie operatoriaus elektros tinklų, elektrai apskaityti ir jai paskirstyti vartotojų grupei arba jų elektros imtuvams. Įžemėjimas - izoliuotosios arba kompensuotosios neutralės tinklų elektros įrenginio aktyviųjų dalių atsitiktinis susijungimas su įžemintomis įrenginio dalimis arba su žeme.

Įžemėjimo srovė - įžemėjimo vietoje į žemę tekanti srovė. Įžemiklis įžeminimo elektrodas - grunte esantis laidininkas, per kurį, įvykus gedimui, teka didžiausia įžemėjimo srovės dalis. Įžeminimas - elektros įrenginio pasyviųjų dalių sujungimas su įžeminimo įrenginiu. Įžeminimo įnulinimo magistralė - laidininkas, jungiantis du ar daugiau įrenginių su įžemintuvu arba neutraliuoju šaltinio tašku.

raktaspoilsiui.ltas: „Atvykau į aukščiausio lygio organizaciją“

Įžeminimo įrenginio įtampa - įtampa tarp srovės įtekėjimo į įžeminimo įrenginį vietos ir neutralios žemės, kai juo teka srovė. Įžeminimo įrenginys - įžemintuvo ir įžeminimo laidininkų visuma. Įžeminimo laidininkas - laidininkas, jungiantis įžeminamą įrenginį su įžemintuvu arba įžeminimo magistrale.

bitcoin uždirbimo pavyzdys satoshi nakamoto straipsnis apie bitcoin

Įžeminimo varža - varža tarp įžeminimo įrenginio ir neutralios žemės. Įžemintuvas - grunte galimybės nulinis lygis elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma. Keitiklinis agregatas - įrenginių galimybės nulinis lygis, susidedantis iš vieno ar kelių puslaidininkinių keitiklių, transformatoriaus ir turintis agregatui įjungti ir veikti reikalingus aparatus ir prietaisus.

Kilnojamasis elektros imtuvas - elektros imtuvas, kurį veikiantį galima perkelti iš vienos vietos į kitą. Komercinė apskaitos spinta - spinta skydas su įrengtais joje įvadiniais komutavimo ir apsaugos aparatais elektros energijos apskaitos prietaisais ir pagalbiniais įrenginiais bei įtaisais, naudojama elektros energijos pagamintos ar tiekiamos komerciniam skaičiavimui.

Komercinė elektros apskaita - elektros energijos apskaitos prietaisų ir jų schemose naudojamų pagalbinių įrenginių ir įtaisų visuma, naudojama elektros energijos pagamintos, tiekiamos ar vartojamos komerciniam skaičiavimui. Kompensuotosios neutralės tinklas - elektros tinklas, kurio vienas arba keletas neutralės taškų įžeminti induktyviosiomis varžomis. Kompleksiniai bandymai - elektros įrenginio bandymų ir matavimų apimtis nustatoma specializuotose programose.

Kontrolinė elektros apskaita - elektros energijos apskaitos prietaisų ir jų schemose naudojamų įrenginių galimybės nulinis lygis įtaisų visuma, galimybės nulinis lygis elektros energijos pagamintos, tiekiamos ar vartojamos kontroliniam skaičiavimui.

galimybės nulinis lygis pagrindinės investavimo strategijos, naudojant opcionus

Labai drėgna patalpa - patalpa, kurios santykinis oro drėgnumas proc. Labai pavojinga patalpa - šlapia patalpa ar galimybės nulinis lygis, kurioje chemiškai ir organiškai aktyvi aplinka arba kuri pasižymi dviem ar daugiau pavojingoms patalpoms būdingais požymiais. Leistinoji ilgalaikė srovė - didžiausia per laidininką tekančios ilgalaikės srovės vertė, kuriai tekant laidininkas įšyla iki didžiausios esamomis aušinimo sąlygomis jo izoliacijai arba laidininkui ir laidininko sujungimo vietai leistinos temperatūros.

Leistinoji naudoti galia - didžiausia galia, kuri vartotojui tiekiama iš operatoriaus ar tiekėjo tinklo bet kuriuo metu ir koks didelis kurso nepastovumas nurodoma vartotojams išduotame techninių sąlygų apraše.

Statau sodyba: Nulinis grindų lygmuo

Lentyna - atvira konstrukcija laidams ir kabeliams tiesti, neapsauganti jų nuo mechaninių pažeidimų. Lentynos gaminamos iš nedegiųjų statybos produktų vientisos, perforuotos ar grotelių pavidalo; naudojamos ir patalpose, ir lauko įrenginiuose. Lynas - daugiavielis plieninis laikantysis instaliacijos elementas, ištemptas ore ir skirtas laidams ir kabeliams tvirtinti.

Lovys - uždara stačiakampio ar kitokio skerspjūvio tuščiavidurė konstrukcija laidams ir kabeliams tiesti, turinti apsaugoti juos galimybės nulinis lygis mechaninių pažeidimų. Loviai gaminami uždari arba su nuimamaisiais dangčiais. Lovių su nuimamaisiais dangčiais sienelės ir forumas kaip užsidirbti galimybės nulinis lygis gaminami vientiso metalo ar perforuoti.

Uždarų lovių sienelės turi būti vientisos. Loviai naudojami ir patalpoje, ir lauke. Natūralusis įžemintuvas - grunte esantys įvairios paskirties metaliniai laidininkai, kurie panaudojami elektros įrenginiams įžeminti. Nenormalus režimas - įrenginio darbinio režimo pagrindinių dydžių nukrypimas už nustatytų ribų, pavyzdžiui, perkrova srovės padidėjimasįtampos sumažėjimas ar padidėjimas ir t.

Svarbi informacija