Mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės

mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės

Nemokamos konsultacijos

Kvietimas teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas. Paraiškos priimamos nuolat. Paramos paskirtis Skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems Lietuvos mokslininkams tokias sąlygas, kad mokslininko ar institucijos, kurioje jis dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos pasiektų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai; taip pat plačiau taikyti Lietuvos mokslo tarybos patvirtintas Atvirosios prieigos mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės mokslo publikacijų ir duomenų gaires.

mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės

Galimi pareiškėjai Prašymus gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbantys tyrėjai kartu su vykdančiąja institucija. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Paraiškų teikimo tvarka Paraišką gali teikti tik pirmasis autorius arba autorius, publikacijoje nurodytas asmeniu kontaktams.

kur gera užsidirbti pinigų internetu

Paraiška teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje. Paraiškų rengimo nuostatos I. Reikalavimai publikacijoms, kurių paskelbimas yra remiamas Moksliniai straipsniai turi būti skelbiami recenzuojamuose ir aukšto mokslinio lygio žurnaluose: 1.

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių moksliniai straipsniai turi būti publikuojami recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių moksliniai straipsniai turi būti publikuojami žurnaluose, kurie Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje pagal citavimo indeksą yra pirmajame savo kategorijos žurnalų sąrašo ketvirtyje Q1.

mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės

Mokslinių straipsnių multidisciplininiuose mokamuose žurnaluose paskelbimas yra remiamas, jei paraiškoje išsamiai ir aiškiai atskleisti tokio žurnalo pasirinkimo motyvai ir priežastys, ypač tais atvejais, kai gauti moksliniai rezultatai ir panaudoti tyrimo metodai nėra daugiadalykio pobūdžio ir jei ekspertų komisija pripažįsta mokslinio straipsnio, kurio paskelbimui multidisciplininiame mokamame žurnale prašoma paramos, recenzavimo lygį kaip tinkamą.

Knygos turi būti recenzuojamos, aukšto mokslinio lygio ir leidžiamos tarptautiniu mastu pripažintoje leidykloje. Reikalavimai išlaidoms Gali būti suteikta ne didesnė kaip EUR parama paskelbti mokslinį straipsnį.

Seminaras „Mokslo publikacijų sklaida ir vertinimas“

Kreipiantis dėl paramos išleisti knygą, galimos skirti paramos dydis nustatomas ekspertinio vertinimo metu. Parama gali būti teikiama tik leidyklos išlaidų apmokėjimui.

Straipsnio ar knygos parengimo, vertimo, redagavimo, maketavimo ir pan. Netinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos už mokslinių straipsnių atvėrimą hibridiniuose žurnaluose ir kitos išlaidos, Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos apraše nurodytos kaip netinkamos.

dvejetainiai variantai d sma galimybi strategija

Išlaidos turi būti pagrįstos einamaisiais metais išrašytais ir ar apmokėtais finansiniais išlaidų pagrindimo bei jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais išankstine sąskaita, apmokėjimo išrašu. Privalomi paraiškos priedai Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi privalomi papildomi dokumentai: 7.

Atviros prieigos vystimasis suteikia galimybę skleisti tyrimų rezultatus, užtikrinant jų matomumą pasaulyje bei suteikiant akademinės bendruomenės nariams geresnę prieigą prie pasaulinių mokslinių išteklių. Mokslinių publikacijų atvira prieiga yra užtikrinama per atviros prieigos žurnalus ir atviros prieigos archyvus bei talpyklas: Atviros prieigos žurnalai vykdo straipsnių recenzavimą ir užtikrina jų nemokamą prieigą pasaulinei akademinei bendruomenei. Žurnalų išlaidas sudaro recenzavimo, straipsnių rengimo, tarnybinės stoties palaikymo išlaidos.

Paraiškų vertinimas Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos. Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui paraiškos pateikėjui nurodyti faktines paraiškos mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės klaidas.

Kvietimas teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas

Paraiškų, pateiktų iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, administracinė patikra, ekspertinis vertinimas, atranka ir rezultatų paskelbimas paprastai atliekamas per 45 kalendorines dienas. Papildoma informacija Kiti su konkursu susiję dokumentai skelbiami paramos tinklalapyje Išsamesnę informaciją teikia Loreta Kielaitienė, tel. Darbo laikas: I—IV 8—17 val.

Svarbi informacija